Regulamin

 

Regulamin serwisu internetowego CASEDROP.EU z dnia 18.10.2016 (Aktualizacja 13.08.2019) §1 Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego.

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem casedrop.eu, dzięki którym Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.

Administrator właściciel Serwisu – Serwis internetowy działający pod adresem https://casedrop.eu/ prowadzony jest przez firmę InstatPay, o numerze NIP 5010078012 - wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Starogórska 56/1, 56-200 Góra, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected]

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Serwisu.

Usługa – odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie usługi elektronicznej na rzecz Użytkownika.

Przedmiot - wirtualny zasób, który ma swoje zastosowanie tylko i wyłącznie w grze Counter Strike: Global Offensive. Przedmiot nie ma realnej, fizycznej postaci.

§2 Postanowienia ogólne/Zasady korzystania z Serwisu 

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem https://casedrop.eu

2.Użytkownikiem oferowanej w serwisie Usługi może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca uprawnienia do użytkowania telefonu komórkowego. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub innych prawnych opiekunów.

3.Decydując się na skorzystanie z Usług Serwisu, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z jego pełną akceptacją.

4.Do prawidłowego działania serwisu Użytkownik musi skorzystać z systemu teleinformatycznego, który ma możliwość uruchomienia przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies.

5.Do skorzystania z Serwisu niezbędne jest zalogowanie się w Serwisie za pomocą platformy Steam.

6.Przy logowaniu za pomocą platformy Steam Serwis otrzymuje jedynie takie dane jak: Steamid, avatar, nick Steam. Logowanie jest w pełni bezpieczne i nie wiąże się z przekazaniem dla Serwisu takich danych jak login czy hasło do konta Steam Użytkownika.

7.Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania faktycznej tożsamości Użytkowników serwisu poprzez prośbę o przesłanie kopii dowodu osobistego mailowo.

8.Dostępne bramki płatności to: RapidBill, RushPaySimPay, G2APAY, Tpay oraz Przelewy24. Korzystanie z usług płatnościowych Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminów zawartych w punkcie 9.

9.Szczegółowe regulaminy dostawców usług płatnościowych są dostępne pod adresami:

- Pay G2A: Kliknij tutaj
- RushPay: Kliknij tutaj
- SimPay: Kliknij tutaj
- CashBill: Kliknij tutaj

10. Zabrania się wykorzystywania dowolnych błędów informatycznych Serwisu. W przypadku wykrycia błędu, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego.

10.1.Zabrania się używania/pobierania/kopiowania zawartości strony

11.Podczas korzystania z Usług Serwisu, każdy Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Regulaminu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej w przypadkach naruszających obowiązujące w Polsce prawo.

12.Przedmioty nieodebrane w ciągu 14dni zostają sprzedane automatycznie i nie ma możliwości ponownego odebrania ich.

13.Po sprzedaży skina jego wartość jest przyznawane do portfela.(85% wartości skina)

13.1.Po sprzedaży skina przez użytkownika premium jego wartość jest przyznawana do portfela.(95% wartości skina)

14.Skin nie zostanie sprzedany jak jest niedostępny!

15.Serwis ma prawo mieć niedostępne przedmioty przez 14 dni.

16.Serwis musi zapewnić dostępność przedmiotów po wylosowaniu do 20 dni.

17.Po odebranie wygranej w danej loterii należy zgłosić się poprzez support>napisz do nas, z dopiskiem nazwy wygranej.

19. Skin wygrany w loterii trzeba odebrać do 14 dni. 

20. Skin wygrany w loterii premium trzeba odebrać do 14 dni. 

21.  Wulgarne opinie mogą zostać usunięte przez administrację.

22. Serwis pobiera ceny z serwisu bitskins dlatego ceny mogą się różnić od tych na oficjalnym serwisie steam. 

§3 Charakterystyka Użytkowników i Usługi

1.Użytkownikiem oferowanej w serwisie Usługi może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca uprawnienia do użytkowania telefonu komórkowego. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub innych prawnych opiekunów.

2.Użytkownik, chcący kupić dany Przedmiot, musi najpierw doładować swój portfel w Serwisie za pomocą dostępnych usług płatnościowych.

3.Użytkownik, chcący wypłacić dany Przedmiot, musi najpierw doładować swój portfel za 6,00WPLN.

4. Każda zniżka aktywna jest przez 24 godziny, jeżeli nie zostanie ona wykorzystana w przeciągu 24 godzin - przepadnie. 

5. Minimalne wpłaty: 

- SimPay: 1zł
- RushPay: 1zł
- PaySafeCard: 10zł
- PaySafeCard: 10zł
- CashBill: 5zł
- G2A Pay: 10zł


6. Wartość minimalna skina do ulepszenia to 1zł

7. Szanse na ulepszenie skina są następujące: 

Bardzo Wysoka - 58%, 62% mając casedrop.eu w nicku;
Wysoka - 43%, 46% mając casedrop.eu w nicku;
Średnia - 16%, 18% mając casedrop.eu w nicku;
Niska - 8%, 9% mając casedrop.eu;

8.Użytkownik, który kupił konto premium ma aktywne konto przez 30dni. 

9.Funkcje konta premium można sprawdzić tutaj

10.Konto premium kosztuje 10wPLN/mc + prowizja wybranej metody płatności. 


8.Dostawca Usługi oraz Administrator nie odpowiadają za:

• Treści wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkowników dla usług płatnościowych RushPay,
• Skorzystanie z usług płatnościowych przez osoby nieuprawnione do użytkowania danego numeru telefonu komórkowego oraz niepełnoletnie,
• Wszelkie szkody spowodowane w wyniku nieprawidłowego korzystania Użytkowników z Usługi,
• Błędne oszacowanie przez Użytkownika swoich możliwości finansowych oraz nieznajomość obowiązujących aktualnie w Serwisie cen.
• Zakłócenia w dostarczaniu Usługi, jeśli następują one wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Dostawcy Usługi i/lub Administratora,
• Działania Użytkowników wynikające z: niezrozumienia charakteru Usługi, niezapoznania się z obowiązującym Regulaminem, oraz/lub korzystanie z Usługi niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
• Przerwy w obsługiwaniu użytkowników wynikające z przyczyn natury technicznej (np. konfiguracja, aktualizacje, wymiana sprzętu etc.) lub niezależnych od Dostawcy Usługi oraz Administratora.
• Ewentualną blokadę konta na platformie Steam.

9.Użytkownikowi Serwisu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów za uzyskanie środków na Serwisie.

§4 Reklamacje/Odstąpienie od umowy


1.Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, do 14 dni od momentu rozpoczęcia ich realizacji.

2.Reklamacje i roszczenia zgłoszone po upływie 14 dni, nie będą rozpatrywane.

3.Reklamacje można kierować do obsługi klienta (Supportu).

4.Czas oczekiwania na rozpatrzenie przez Support poprawnie wysłanej Reklamacji, wynosi do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. W sprawach szczególnie trudnych czas rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 30 dni roboczych.

5.Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zamówienia Usługi. 

6.Kiedy Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy?

- Jeżeli Użytkownik odebrał zamówioną Usługę, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje.

- Jeżeli Użytkownik nie odebrał zamówionej Usługi ma prawo do odstąpienia od Umowy.

7.W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez zakładkę Pomoc-Support

8.Odstępując od umowy Użytkownik otrzymuje zwrot wirtualnych środków do swojego wirtualnego portfela.

9. Użytkownik, który kupił usługę premium nie może dobiegać się o zwrot pieniędzy - usługa nie podlega zwrotowi. 


§5 Postanowienia końcowe 

1.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.


Dodatek do Regulaminu; Umowa licencyjna Użytkownika (EULA)

Kiedy klient korzysta z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (dalej „Dostawca usług G2A Pay”) w celu dokonania zakupu na naszej stronie, odpowiedzialność za jego zakup jest w pierwszej kolejności przenoszona na G2A.COM Limited, zanim produkt zostanie dostarczony. Dostawca usług G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, przy naszym wsparciu, za płatność oraz obsługę klienta w związku z płatnością. Regulamin między Dostawcą usług G2A Pay a klientem korzystającym z usług G2A Pay jest uregulowany odrębnymi umowami i nie podlega Regulaminowi tej strony.
W odniesieniu do klientów dokonujących zakupu za pośrednictwem kasy Dostawcy usług G2A Pay wszystkie płatności będą podlegały (i) Polityce prywatności Dostawcy usług G2A Pay, z którą należy się zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) Polityce zwrotu kosztów Dostawcy usług G2A Pay, chyba że właściwy dostawca wyraźnie i z wyprzedzeniem zawiadomi nabywcę, że jest inaczej. Ponadto zakup określonych produktów może wymagać od nabywcy zaakceptowania co najmniej jednej Umowy licencyjnej Użytkownika (zwanej także „EULA”), która może obejmować dodatkowe warunki określone przez dostawcę produktu, a które nie zostały wskazane przez Nas ani przez Dostawcę usług G2A Pay. Klient będzie związany warunkami zaakceptowanej przez niego umowy EULA.
Główna odpowiedzialność za gwarancje, usługi konserwacji, obsługi technicznej i wsparcia dla Produktów sprzedawanych na naszej stronie za pośrednictwem usług G2A Pay spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających te Produkty. Główna odpowiedzialność wobec użytkowników z tytułu wszelkich obowiązków związanych z realizacją zamówień i umowami EULA zaakceptowanymi przez Klienta–Użytkownika końcowego spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających produkty na naszej stronie. Dostawca usług G2A Pay ponosi główną odpowiedzialność za obsługę płatności klienta.
Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne.
W sprawach związanych z obsługą klienta lub w kwestiach spornych prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected]
Pytania dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem Dostawcy usług G2A Pay należy kierować na adres [email protected].

Additional Terms and Conditions; EULAs

When you use G2A Pay services provided by G2A.COM Limited (hereinafter referred to as the "G2A Pay services provider") to make a purchase on our website, responsibility over your purchase will first be transferred to G2A.COM Limited before it is delivered to you. G2A Pay services provider assumes primary responsibility, with our assistance, for payment and payment related customer support. The terms between G2A Pay services provider and customers who utilize services of G2A Pay are governed by separate agreements and are not subject to the Terms on this website. 
With respect to customers making purchases through G2A Pay services provider checkout, (i) the Privacy Policy of G2A Pay services provider shall apply to all payments and should be reviewed before making any purchase, and (ii) the G2A Pay services provider Refund Policy shall apply to all payments unless notice is expressly provided by the relevant supplier to buyers in advance. In addition the purchase of certain products may also require shoppers to agree to one or more End-User License Agreements (or "EULAs") that may include additional terms set by the product supplier rather than by Us or G2A Pay services provider. You will be bound by any EULA that you agree to.
We and/or entities that sell products on our website by using G2A Pay services are primarily responsible for  warranty, maintenance, technical or product support services for those Products. We and/or entities that sell products on our website are primarily responsible to users for any liabilities related to fulfillment of orders, and EULAs entered into by the End-User Customer. G2A Pay services provider is primarily responsible for facilitating your payment.
You are responsible for any fees, taxes or other costs associated with the purchase and delivery of your items resulting from charges imposed by your relationship with payment services providers or the duties and taxes imposed by your local customs officials or other regulatory body.
For customer service inquiries or disputes, You may contact us by email at [email protected]
Questions related to payments made through G2A Pay services provider payment should be addressed to [email protected].