Polityka prywatności

 

Polityka prywatności 03.11.2019

Informacje ogólne

 Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) zawiera zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacje dotyczące plików cookies (tzw. ciasteczek) obowiązujące w serwisie internetowym https://casedrop.eu  (dalej jako „Serwis”).

Administratorem Serwisu jest InstantPay Piotr Zając, Starogórska 56/1, 56-200 Góra, NIP: 5010078012, adres poczty elektronicznej: [email protected]
              Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”).
Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji otrzymywanych od użytkowników. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy środki techniczne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest InstantPay Piotr Zając, Starogórska 56/1, 56-200 Góra, NIP: 5010078012 (dalej jako „Administrator”).
W sprawie danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: [email protected] bądź poczty tradycyjnej: ul. Starogórska 56/1, 56-200 Góra.

 

Cel, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:
zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
wykonania spoczywających na Administratorze obowiązkach prawnych: wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych; obsługa reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa - przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
wysyłania informacji marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywania informacji marketingowych;
wysyłania newslettera – przez czas istnienia zgody na otrzymywanie newslettera.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;
6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług dostępnych w Serwisie. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 3lata (kontakt nieaktywny);
po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

 

Kategorie danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
dane kontaktowe;
- dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
- dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

 

Odbiorcy danych osobowych

 1.Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim świadczącym działalność płatniczą, prawną, księgową, serwerową i hostingową.
2.Informuje, iż dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
3.Przekażemy dane osobowe organom państwowym: prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.

 

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Jesteś uprawniony do:
1.żądania dostępu do swoich danych osobowych;
2.żądania sprostowania swoich danych osobowych;
3.żądania usunięcia swoich danych osobowych;
4.żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6.żądania przenoszenia danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ww. prawa, zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected]

 

Prawa dostępu do danych osobowych

Masz prawo uzyskania od Administratora informacji czy twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza twoje dane osobowe masz prawo do:

1.dostępu do danych osobowych;
2.uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
3.uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Prawa do sprostowania danych osobowych

1.Jeżeli twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych.
2.Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia danych osobowych.

 

Prawa do usunięcia danych osobowych

Masz prawo żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
1.dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2.wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
3.dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
4.został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator może przetwarzać dane dalej dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawa do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

1.kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
2.przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
3.dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4.został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie.

 

Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

1.Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
- przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;
- przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Prawa do żądania przenoszenia danych osobowych

1.Masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
2.Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

 

Prawa do cofnięcia zgody

1.Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
2.Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Skarga do organu nadzoru

1.Jeżeli sądzisz, że Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
2.Organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki Cookies

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane pliki „cookies" (dalej jako: „Cookies”). Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Serwisu. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu.
Cookies pozwalają zidentyfikować wykorzystywane oprogramowanie i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb.
Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu.
Informujemy, że ograniczenia stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Rodzaje Cookies

Stosujemy dwa rodzaje Cookies:

1.sesyjne: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, wszystkie zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia;
2.trwałe: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia Cookies z urządzenia.

                                                    

Cele wykorzystywania Cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1.dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

Korzystania z usług podmiotów trzecich

1.Serwis korzysta z usługi Google Analytics, w celu prowadzenia analiz oglądalności stron internetowych Serwisu. Informujemy, że w ramach Google Analytics wykorzystywane są Cookies użytkowników do mierzenia interakcji. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.
2.Serwis korzysta z usługi Facebook Piksel, w celu prowadzenia analiz skuteczności reklam w ramach korzystania przez użytkowników z Serwisu. Więcej informacji o Facebook Piksel znajduje się pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

 

Informacje końcowe

1.Polityka w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 3 listopada 2019 roku.
2.Administrator jest uprawniony do zamiany Polityki, informacja o zmianie pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki.
3.Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.