Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CASEDROP.EU Z DNIA 18.10.2016 (AKTUALIZACJA 14.12.2019) §Definicje

    Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

    Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego.
    Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem casedrop.eu, dzięki którym Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.
    Administrator – właściciel Serwisu – Serwis internetowy działający pod adresem https://casedrop.eu/ prowadzony jest przez firmę InstantPay, o numerze NIP 5010078012 REGON 369301336 - wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Starogórska 56/1, 56-200 Góra, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected] numer telefonu do siedziby: +48518891164
    Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Serwisu.
    Usługa – odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie usługi elektronicznej na rzecz Użytkownika.
    Przedmiot - wirtualny zasób, który ma swoje zastosowanie tylko i wyłącznie w grze Counter Strike: Global Offensive. Przedmiot nie ma realnej, fizycznej postaci.

§2 Postanowienia ogólne/Zasady korzystania z Serwisu 

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem https://casedrop.eu
 2. Użytkownikiem oferowanej w serwisie Usługi może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca uprawnienia do użytkowania telefonu komórkowego.
 3. Decydując się na skorzystanie z Usług Serwisu, Użytkownik musi wyrazić zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z jego pełną akceptacją.
 4. Do prawidłowego działania serwisu Użytkownik musi skorzystać z systemu teleinformatycznego, który ma możliwość uruchomienia przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies.
 5. Do skorzystania z Serwisu niezbędne jest zalogowanie się w Serwisie za pomocą platformy Steam.
 6. Przy logowaniu za pomocą platformy Steam Serwis otrzymuje jedynie takie dane jak: Steamid, avatar, nick Steam. Logowanie jest w pełni bezpieczne i nie wiąże się z przekazaniem dla Serwisu takich danych jak login czy hasło do konta Steam Użytkownika.
 7. Dostępne bramki płatności to: RushPay, SimPay, G2APAY, oraz CashBill. Korzystanie z usług płatniczych Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminów zawartych w punkcie 9.
 8. Szczegółowe regulaminy dostawców usług płatniczych są dostępne pod adresami:

      - Pay G2A: Kliknij tutaj
        - RushPay: Kliknij tutaj
        - SimPay: Kliknij tutaj
        - CashBill: Kliknij tutaj

 

 1. Zabrania się wykorzystywania dowolnych błędów informatycznych Serwisu. W przypadku wykrycia błędu, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego.
 2. Brak poinformowania administracji o znalezionym błędzie i jego wykorzystywanie grozi zablokowaniem dostępu do serwisu.
 3. Zabrania się używania/pobierania/kopiowania zawartości strony.
 4. Podczas korzystania z Usług Serwisu, każdy Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Regulaminu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej w przypadkach naruszających obowiązujące w Polsce prawo.
 5. Przedmioty nieodebrane w ciągu 14dni zostają sprzedane automatycznie i nie ma możliwości ponownego odebrania ich.
 6. Po sprzedaży skina jego wartość jest przyznawane do portfela.(90% wartości skina)
 7. Po sprzedaży skina przez użytkownika premium jego wartość jest przyznawana do portfela.(100% wartości skina)
 8. Serwis nie gwarantuje dostępności każdego skina ze skrzynki, ale gwarantuje odbiór skinów.
 9. Jeżeli wylosowany skin jest niedostępny należy na niego poczekać, wymienić na inny lub sprzedać i odebrać inny natychmiastowo ze sklepu https://casedrop.eu/sklep
 10. Serwis nie zapewnia prywatnych dostaw skinów, skiny można zakupić jedynie w naszym sklepie https://casedrop.eu/sklep
 11. Jeżeli skin jest niedostępny przez 48h zalecana jest wymiana na inny skin lub sprzedaż i wybór nowego w sklepie https://casedrop.eu/sklep
 12. Skiny dostarczają użytkownicy na market - serwis casedrop.eu nie ma wpływu na niedostępność danego skina.
 13. Po odebranie wygranej w danym giveawayu należy zgłosić się poprzez support>napisz do nas, z dopiskiem nazwy wygranej.
 14. Skin wygrany w giveaway trzeba odebrać do 14 dni. 
 15. Skin wygrany w giveaway premium trzeba odebrać do 14 dni. 
 16. Serwis pobiera ceny z serwisu bitskins dlatego ceny mogą się różnić od tych na oficjalnym serwisie steam. 
 17. Ceny ze sklepu casedrop - https://casedrop.eu/sklep - są pobierane z bitskins dlatego ceny mogą się róźnić od cen steam.
 18. Ceny należy sprawdzać osobiście ponieważ róźnią się od tych ze steam.
 19. Skiny po wypłacie na konto steam mogą mieć mniejszą wartość niż na stronie ze względu iż strona pobiera ceny z bitskins nie steam.
 20. Wykorzystywanie kodów popularnych Twórców jest zabronione.
 21. Jeżeli użytkownik korzysta z kodu popularnego Twórcy kod może zostać usunięty a środki z konta wyzerowane.

§3 Charakterystyka Użytkowników i Usługi

 1. Użytkownikiem oferowanej w serwisie Usługi może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca uprawnienia do użytkowania telefonu komórkowego. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub innych prawnych opiekunów.
 2. Użytkownik, chcący kupić dany Przedmiot, musi najpierw doładować swój portfel w Serwisie za pomocą dostępnych usług płatniczych.
 3. Użytkownik, chcący wypłacić dany Przedmiot, musi najpierw doładować swój portfel za 10,00WPLN.
 4. Każda zniżka aktywna jest przez 24 godziny, jeżeli nie zostanie ona wykorzystana w przeciągu 24 godzin - przepadnie
 5. Minimalne wpłaty: 

  - SimPay: 1zł
  - RushPay: 1zł
  - PaySafeCard: 3zł
  - CashBill: 3zł
  - G2A Pay: 5zł
 6. Wartość minimalna skina do ulepszenia to 1zł
 7. Szanse na ulepszenie skina są następujące: 

  Bardzo Wysoka - 58%, 62% mając casedrop.eu w nicku;
  Wysoka - 43%, 46% mając casedrop.eu w nicku;
  Średnia - 16%, 18% mając casedrop.eu w nicku;
  Niska - 8%, 9% mając casedrop.eu;

 8. Użytkownik, który kupił konto premium ma aktywne konto przez 30dni
 9. Funkcje konta premium można sprawdzić tutaj
 10. Skiny dostępne w skrzynce z oznaczeniem StatTrak™ są możliwe do wylosowania ale jednocześnie do wylosowania w tej grupie znajdują się przedmioty bez StatTrak™.
 11. Konto premium kosztuje 10wPLN/mc + prowizja wybranej metody płatności. 
 12. Dostawca Usługi oraz Administrator nie odpowiadają za:

  Treści wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkowników dla usług płatnościowych RushPay,
  • Skorzystanie z usług płatniczych przez osoby nieuprawnione do użytkowania danego numeru telefonu komórkowego oraz niepełnoletnie,
  • Wszelkie szkody spowodowane w wyniku nieprawidłowego korzystania Użytkowników z Usługi,
  • Błędne oszacowanie przez Użytkownika swoich możliwości finansowych oraz nieznajomość obowiązujących aktualnie w Serwisie cen.
  • Zakłócenia w dostarczaniu Usługi, jeśli następują one wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Dostawcy Usługi i/lub Administratora,
  • Działania Użytkowników wynikające z: niezrozumienia charakteru Usługi, niezapoznania się z obowiązującym Regulaminem, oraz/lub korzystanie z Usługi niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  • Przerwy w obsługiwaniu użytkowników wynikające z przyczyn natury technicznej (np. konfiguracja, aktualizacje, wymiana sprzętu etc.) lub niezależnych od Dostawcy Usługi oraz Administratora.
  • Ewentualną blokadę konta na platformie Steam.

 13. Użytkownikowi Serwisu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów za uzyskanie środków na Serwisie.

§4 Reklamacje/Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, do 14 dni od momentu rozpoczęcia ich realizacji.
 2. Reklamacje można kierować do obsługi klienta (Supportu).
 3. Czas oczekiwania na rozpatrzenie przez Support poprawnie wysłanej Reklamacji, wynosi do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zamówienia Usługi. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy klikając tutaj
 6. Odstępując od umowy Użytkownik otrzymuje zwrot wirtualnych środków do swojego wirtualnego portfela.


§5 Prawa autorskie 

 1. Strona Serwisu, poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Operatorowi wyłącznie przysługują autorskie prawa majątkowego do Serwisu, poszczególnych stron internetowych, w tym do zamieszczonych w nich treści.
 3. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 Serwisu, wymaga zgody Operatora.
 4. Rozpowszechnienie materiałów o których mowa w ust. 1 powyżej, bez zgody Operatora, stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych i wiązać się będzie z koniecznością zapłacenia na rzecz Operatora stosowanego odszkodowania.

§6 Postanowienia końcowe 


 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 


Additional Terms and Conditions; EULAs


When you use G2A Pay services provided by G2A.COM Limited (hereinafter referred to as the "G2A Pay services provider") to make a purchase on our website G2A Pay services provider assumes primary responsibility, with our assistance, for payment and payment related customer support. The terms between G2A Pay services provider and customers who utilize services of G2A Pay are governed by separate agreements which can be found under the link https://pay.g2a.com/terms-and-conditions and are not subject to the Terms on this website.

With respect to customers making purchases through G2A Pay services provider checkout, (i) the Privacy Policy of G2A Pay services provider shall apply to all payments and should be reviewed before making any purchase, and (ii) the G2A Pay services provider Refund Policy shall apply to all payments unless notice is expressly provided by the relevant supplier to buyers in advance. In addition the purchase of certain products may also require shoppers to agree to one or more End-User License Agreements (or "EULAs") that may include additional terms set by the product supplier rather than by Us or G2A Pay services provider. You will be bound by any EULA that you agree to.

We and/or entities that sell products on our website by using G2A Pay services are primarily responsible for  warranty, maintenance, technical or product support services for those Products. We and/or entities that sell products on our website are primarily responsible to users for any liabilities related to fulfillment of orders, and EULAs entered into by the End-User Customer. G2A Pay services provider is primarily responsible for facilitating your payment.

You are responsible for any fees, taxes or other costs associated with the purchase and delivery of your items resulting from charges imposed by your relationship with payment services providers or the duties and taxes imposed by your local customs officials or other regulatory body.

For customer service inquiries or disputes, You may contact us by email at [email protected].

Questions related to payments made through G2A Pay services provider payment should be addressed to [email protected].

Where possible, we will work with you and/or any user selling on our website, to resolve any disputes arising from your purchase.